Agenda 2030 Humánökológiai Műhely a globális együttélésről

A 2017. őszi kurzusok részletes leírásai

1. Máskéntgazdálkodás – vidékfejlesztés

Szeminárium

Időpont: szeptember 13-tól szerda 18h – 19.30

Helyszín: ELTE (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a)

Felelős: Kajner Péter

Neptun kód: tatk-szk06

A kurzus során áttekintjük a magyar vidék alapvető társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatait, ezek belső és globális összefüggéseit. Összehasonlítjuk a fenntartható és fenntarthatatlan gazdálkodás technológiai, gazdasági, környezeti jellemzőit és hatásait. Bemutatjuk a hazai mezőgazdaság és a vidék fejlődésének legfontosabb történeti állomásait, sorskérdéseit. Konkrét példákkal illusztráljuk a közösségi alapú vidékfejlesztés, tájgazdálkodás jelentőségét. Megvizsgáljuk a komplex, fenntartható vidékfejlesztés szakpolitikai kereteit és lehetőségeit Magyarországon a jelenben és feladatainkat a vidéki térségek élhető jövőjének megteremtésében.

Tematika és alap-szakirodalom:

 1. Globális trendek, a jövő kihívásai

Czirfusz M. – Hoyk E. – Suvák A. (szerk.): Klímaváltozás – társadalom – gazdaság. Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Publikon, 2015.

 

 1. Fenntarthatóság a vidékgazdaságban

Gyulai I.: Gondolatok a fenntartható fejlődésről.

 

 1. A mezőgazdaság funkciói, története dióhéjban

Ángyán J.: Mezőgazdálkodási stratégiák. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 2008. 6-15. o.

Kajner P. (szerk.): Gazda(g)ságunk újrafelfedezése. Fenntartható vidéki gazdaságfejlesztés elméletben és gyakorlatban. L’Harmattan, 2007. 21-47. o.

 

 1. Intenzív mezőgazdaság és agrár-környezetgazdálkodás

Márai Géza: A termőföld minősége és a táplálék értéke. In: Andrásfalvy B. – Ángyán J. – Márai G. – Molnár G. – Tanka E.: A magyar föld sorsa. Agroinform, 2014. 209-244. o.

 

 1. Biogazdálkodás, tájgazdálkodás

Roszík P.: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Második, átdolgozott kiadás. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2015. 7-23. o.

Kajner P. – Fazekas I. – Flachner Zs. – Molnár G. – Balogh P. (szerk.): Szelídvízország. Kézikönyv a Tisza menti ártéri gazdálkodás megalapozásához.

 

 1. A földkérdés Magyarországon

Tanka Endre: Földjogi rendezés a magyar földpiac szabad tőkeáramlást szolgáló, korlátlan megnyitása előtt. In: Andrásfalvy B. – Ángyán J. – Márai G. – Molnár G. – Tanka E.: A magyar föld sorsa, Agroinform, 2014. 269-347. o.

Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965. Korall, 2012.

 

 1. Az Európai Unió agrárpolitikája

Ángyán J. – Puskásné Jancsovszka P.: Az Európai Unió átalakuló mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája I. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 2010

Vidékfejlesztési Program Kézikönyv 2015. Szerkesztő: Reszkető Tímea. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 2015.

 

 1. A magyar vidék gazdasági és társadalmi helyzetképe

Lányi A. – Farkas G. (szerk.): Vidékfejlesztési politika alulnézetből. Kutatási beszámoló. Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, 2013. február.

 

 1. A közösségi alapú vidékgazdaság jelentősége

Vágvölgyi G. – Szép É.: Közösségek felé: A fenntarthatósági kezdeményezések jó gyakorlatai, közösségszervezési és vezetési mintázatai. Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács, 2014. p. 47

 

 1. A kisléptékű termelés jogi keretei

Helyi termék kézikönyv 2016. Szerkesztő: Szomi Edina. Kiadja: Csongrád Megyei Agrár Információs, Szolgáltató és Oktatásszervező Nonprofit Közhasznú Kft., Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 2016.

 

 1. Közösségi gazdaságfejlesztési kezdeményezések

Kajner P. – Lányi A. – Takács-Sánta A. (szerk.): A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon. Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács, 2013.

 

 1. A vidékfejlesztés aktuális feladatai

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020. VM, Budapest, 2012.

Kajner P.: Végkiárusítás előtt. In: Lányi A. – Farkas G. (szerk.): Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. 237-279. old.

Számonkérés: kollokvium

 


2. ”Te magad légy a változás…”

Szeminárium

Előadások megbeszéléssel és önálló kutatás

Időpont: szeptember 14-től csütörtök 18h – 19.30

Helyszín: ELTE (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a)

Felelős: Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) professzora, a Rendszeres Teológia Tanszék vezetője

Neptun kód: tatk-szk07

 

Tematika és ajánlott irodalom:

1. Bevezetés a félév tartalmába, egyéni kutatási területek meghatározása

 

2-3. Alternatív életformakísérletek: önkorlátozás vagy önmegvalósítás?

Felismert szükségszerűség a környezet-ember kapcsolatokban. A szabadság fokozatai. Egyén-közösség-környezet

Lányi András: Önkorlátozás vagy önmegvalósítás? In: Lányi András.: Az ember fáj a földnek. Utak az ökofilozófiához. Budapest, L’Harmattan, 2010, p.99.

Yuval N. Harari: És boldogan éltek, míg meg nem haltak. In: Sapiens: Az emberiség rövid története, Budapest, 2015, pp.335-352.

 

4-5. Katasztrófapedagógia? Világmegváltás? Kis lépések politikája? – Hogyan mondjuk meg nekik?

Ipari sztenderdek vs. egyéni / kisközösségi kreativitás az ismerethasznosulásért

Lányi András: Hogyan mondjuk meg nekik? In: Lányi András: Az ember fáj a földnek. Utak az ökofilozófiához. Budapest, L’Harmattan, 2010, p.182.

Lányi András: Ha tudják, miért nem teszik? im., p.190.

Brian Walker and David Salt: Resilience Thinking. Sustaining Ecosystems and People in a Changing World. Washington – Covelo – London, 2006.

 

6-7. A fenntarthatóság pedagógiája – de hát mit akarunk fenntartani?

Múlt-jelen-jövő mint az otthon metaforája

Vida Gábor: Fenntarthatóság és a tudósok felelőssége. In: Magyar Tudomány, 2007/12, p.1600.

Lányi András: Morális klímaváltozás. In: Magyar Tudomány, 2013/07, p.820.

Michal S. Northcott: Virtues for Living in the Anthropocene. In uő.: A Political Theology of Climate Change, pp.252-265.

Yuval N. Harari: A Homo sapiens vége. In: Sapiens: Az emberiség rövid története. Budapest 2015, pp.353-368.

 

8-9. Környezeti nevelés az iskolában, a családban, a médiában

Lehetséges-e a jó elméletek és jó gyakorlatok harmóniája?

Czippán Katalin – Havas Péter – Victor András: Környezeti nevelés a fenntarthatóságért. In: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (3). Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2010, p.33.

Varga Attila: A normateremtés kényszere és lehetőségei az anómiában – a fenntarthatóság normái. In: Jakab György – Varga Attila: A fenntarthatóság pedagógiája. L’Harmattan, 2007

 

10-11. A környezet átalakítása – ökourbanisztika a komposztvécétől a közterekig

Az ember környezetre gyakorolt hatásának elkerülhetetlen, ösztönös, tudatos és közösségi formái

A Think globally, act locally szemlélet eredete és tanulságai

Kocsis János Balázs: Társadalom a térben. In: S. Nagy Katalin (szerk.) Szociológia közgazdászoknak. Typotex, 2007, pp.95-114.

Novák Ágnes: Öko-város. A fenntartható városfejlesztés építészeti aspektusai. Budapest, 2004

Michael S. Northcott: Dwelling in the Light, in uő.: A Moral Climate. The Ethics of Global Warming. London 2007, pp.188-212.

 

12. Kutatási témák megbeszélése

Számonkérés: Ismeretszerzés és egyéni kutatás. Az első alkalommal sor kerül a kurzus tartalmi áttekintésére. A hallgatók az óracímekben szereplő tématerületen, szabadon választott témában végeznek kutatást, amelynek eredményét a saját intézményi vizsgaszabályzatban rögzített határidőig írásban beadják. Terjedelem: 15.000 – 40.000n.

 


3. Vidéki terek – változásban?

Időpont: szeptember 13-tól szerda 16h – 18.30

Helyszín: ELTE TÁTK, 1117 Bp Pázmány sétány 1/A

Felelős: Váradi Mónika Mária tudományos főmunkatárs, MTA RKK

Neptun kód: tatk-szk05

A kurzus célja, hogy segítse a műhelyben résztvevők felkészülését a tervezett empirikus kutatásra úgy, hogy a) hozzájárul a vidéki tereket formáló, a vidéken élők megélhetési, boldogulási esélyeit alakító folyamatok, struktúrák megértéséhez, valamint b) a kutatási terv körvonalázásához.

 

1. Történelmi dinamikák: válság és változás

Ajánlott irodalom

Kovács Katalin (1990): Urbanizáció alulnézetből. (Az utóbbi évtizedek társadalomszerkezeti változásai az aprófalvas régióban). In: Dr. Tóth József (szerk.): Tér – Idő – Társadalom. Huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 272-303.

Erdei Ferenc (1974): A magyar falu. Akadémia Kiadó, Budapest

Gunst Péter (1987): A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. MTA Történettudományi Intézet

Gyáni Gábor (1998): Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban. In: Gyáni Gábor, Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó, Budapest (vonatkozó fejezetek)

 

2. Történeti dinamikák: a szocializmus időszaka

Ajánlott irodalom

Márkus István (1979): Nagykőrös. Magyarország felfedezése sorozat, utolsó fejezet

Juhász Pál (2006): Mai képünk a parasztságról és a falusi társadalom néhány jellegzetességéről. In: Emberek és intézmények. Két zsákutca az agráriumban. ÚMK – Jelenkutató Alapítvány

A Magyar Szociológiai Társaság Faluszociológiai Szakosztályának Polgárosodástanácskozása. Századvég 1991: 2-3.

Mátyus Aliz – Tausz Katalin (1984): Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek. (szociográfia) Gyorsuló Idő sorozat, Magvető Kiadó, Budapest

 

3-4. Rendszerváltástól napjainkig – a mezőgazdaság átalakulása

Ajánlott irodalom

Kovács Katalin- Váradi Monika Mária (2002): Kutyaszorítóban: tanyás kisgazdaságok, kertészvállalkozások és az uniós csatlakozás. In: Szilágyi Miklós (szerk.): Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990-1999, MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 19-34.

Chris Hann (2005): Utóparasztok a Futóhomokon: az „egyszerűbb” mezőgazdasági szövetkezetek bonyolult társadalmi öröksége. In: Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós (szerk.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 19-36.

Kovács Katalin – Váradi Monika Mária (2005): Utóparaszti hagyományok egy mezővárosban. In: Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós (szerk.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest,75-88.

Hamar Anna-Kovács Katalin- Váradi Monika Mária (2016): „Azért kell a föld….”In: Kovács Katalin (szerk.):Földből élők…. 385-408.

Rácz Kata (2016): „MI itt a földhöz vagyunk kötve”….Agrárgazdasági folyamatok a Fehérgyarmati térségben. In: Földből élők…. 461-488.

 

5. A területi egyenlőtlenségek régi- új mintázatai

Ajánlott irodalom

Bihari Zsuzsanna-Kovács Katalin (2004): Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredfordulón. In: A tudomány a gyakorlat szolgálatában. A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. MTA, Budapest, 7-35.

Kovács Katalin (2013): Területi, társadalmi hátrányok és beavatkozási politikák. In: Kovács Katalin – Váradi Monika Mária (szerk.): Hátrányban Vidéken. Argumentum, 25-54.

 1. Fekete Éva (2013): Az aprófalvak gazdasági megújulásának lehetőségei. In: Hátrányban Vidéken…. 352-363.

Finta István (2015): Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon. Tér és Társadalom 1

Virág Tünde (2010): Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén. Akadémiai Kiadó

 

6. A vidék és a falu új jelentései, falutipológiák

Ajánlott irodalom

Csite András – Kovách Imre (2002): Vidéki történet. In: Kovách Imre (szerk.): Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. Szociológiai Tanulmányok. Napvilág Kiadó, Budapest, 219-308.

Juhász Pál (2002): Rurális problémák. In: Emberek és intézmények…. 573-794.

Csurgó Bernadett (2007): Képek és képzetek a mai magyar vidékről. In: Kovách Imre (szerk.): A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon. L’Harmattan – MTA PTI, 45-66.

Megyesi Boldizsár (2007): A magyar lakosság vidékkel kapcsolatos attitűdjei. In: A tudás- és imázshasználat… , 27-46.

Ökofalu, Magyar Néprajzi Látóhatár tematikus szám, 2013/3

 

7. A vidék szegénysége, vidéki szegénység, boldogulási lehetőségek, megélhetési stratégiák hátrányos helyzetű vidéki terekben

Ajánlott irodalom

Laki László (1997): A háztájizás tegnap és ma. Szociológiai Szemle 1.

Kovács Éva (2008): „Ki vagyunk esve a külvilágból” – a lengyári kolónia. In: Váradi Monika Mária (szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 133-159.

Váradi Monika Mária (2015): A túlélés és a társadalmi betagolódás között: szegénység, kirekesztettség és kapcsolatrendszerek. In: Virág Tünde (szerk.): Törésvonalak. Szegénység és etnicitás vidéki terekben. Argumentum, Budapest, 45-68.

Vida Anikó – Virág Tünde (2010): Közmunka és napszám. Esély 1

Virág Tünde (2015): Szegénysors – mindennapok egy pusztán. In: Törésvonalak … 229-246.

 

8. A mobilitás, migráció útjai – városok, központok, visszatorlódás, munkavállalási célú külföldi migráció

Ajánlott irodalom

Feischmidt Margit (2013): Társadalmi kirekesztés és a mobilitás lehetőségei aprófalvakban élő, cigánynak tartott emberek életében. In: Hátrányban Vidéken… 75-105

Vigvári András (2015): Vissza a tanyákra – egy cigány család újrakezdési esélyei a szabolcsi pusztai világban. In: Törésvonalak…. 211-228.

Hamar Anna (2016): Idénymunka a zöldség-gyümölcs ágazatban. In: Földből élők… 97-116.

Németh Krisztina (2016): Mobilitási utak egy mezőgazdasági nagyüzem dicsfényében és árnyékában. In: Földből élők… 161-185.

 

9. Mezőgazdasági alapú megélhetési/vállalkozási programok (hátrányos helyzetű) vidéki terekben

Ajánlott irodalom

Rácz Katalin (2013): Szegénykezelés aktív eszközökkel? Egy produktív szociálpolitikai program két évtizedes működésének tapasztalatai. In: Hátrányban Vidéken… 135-155.

Kovai Cecília (2016): Önellátó függőség. In: Földből élők…137-160.

Keller Judit – Rácz Katalin – Váradi Monika Mária (2016): Közösségi gazdaságfejlesztés a vidéki Magyarországon. In: Földből élők…. 207-228.

Váradi Monika Mária (2016): Földhasználat és értékteremtő közfoglalkoztatás – helyi nézőpontok. In: Földből élők…229-254.

Kiss Márta (2016): A helyitermék-előállítás szerepe és típusai szatmári és zalai LEADER-programok példája alapján. In: Földből élők….

 

10-11. Közelítés a terephez

Ajánlott irodalom

Virág Tünde- Zolnay János (2010): Csapdába került önkormányzatok, csapdában tartott szegények – közfoglalkoztatás a Csereháton. Esély 1

Osgyáni Gábor (2008): Mindentől távol – Falvak a Torna-vidéken. In: Kistelepülések lépéskényszerben… 196-231.

Durst Judit (2008): „Bárók”, patrónusok versus „komák” – Eltérő fejlődési utak az aprófalvakban. In: Kistelepülések lépéskényszerben…232-267.

Fehér Katalin (2015): Szimbolikus határok és szociális gondoskodás intézményi szemmel. In: Törésvonalak…. 141-166.

Fehér Katalin (2015): Egy ipari munkáskolónia átalakulása. In: Törésvonalak… 265-288.

 

12. Kutatási kérdések és módszertani megközelítések

Ajánlott irodalom

Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Néprajzi Múzeum, PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Szombati Kristóf (2011): A részvétel problémája az akciókutatásban: A mezőcsáti fejlesztőmunka tanulságai. In: Pataki György és Vári Anna (szerk.): Részvétel – Akció – Kutatás. Magyarországi tapasztalataok a részvételi-, akció- és kooperatív kutatásokból.

 


4. Ökológiai rendszerváltozás

 

Időpont: csütörtök 16h – 18.30

Helyszín: ELTE (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a)

Felelős oktató: Lányi András habilitált egyetemi docens

Neptun kód: tatk-szk08

A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek a politikai ökológia fő témaköreivel. Egyéni szakirodalmi kutatás alapján dolgozzák ki szóbeli és írásbeli beszámolójukat az ökológiai rendszerváltozás szükségességével, politikai feltételeivel, célrendszerével illetve eszközeivel kapcsolatos témakörben, amelyet a kurzus előadójával egyeztetnek, aki folyamatos egyéni konzultációkkal is segíti munkájukat. A beszámolókból a szemeszter folyamán három alkalommal hallgatói konferenciát és vitaestet rendezünk.

 

Tematika és ajánlott alap-irodalom:

 

 1. Stratégiák a zöld változásért

Andrew Dobson: Stratégiák a zöld változásért. In: Scheiring – Jávor (szerk.): Oikosz és polisz. L’Harmattan, Budapest, 2009.

Manuel Castells: Az Én zöldülése. In: Castells: Az identitás hatalma, Gondolat, Budapest, 2006

Theodor Roszak: The Making of a Counter-Culture. The University of California Press, 1968.

Thomas Princen: Treading Softly. 6-7. fejezet. Cambridge MA, 2010.

 

 1. Miféle demokráciát?

Robyn Eckersley: The Green State. 93-105.o. MIT Press, Cambridge MA, 2006.

André Gorz: Ecology as Politics. 11-42.o. Plato Press, London, 1983.

Michael Sandel: Elégedetlen demokrácia; Alasdair MacIntyre: A politika, a filozófia és a közjó; Charles Taylor: Ütköző szándékok. In Horkai Hörcher (szerk.): Közösségelvű politikai filozófia, Századvég, Budapest, 2002.

Lányi András: Mi az, hogy „mi”? In Lányi: Elképzelt közösségeim. Scolar, Budapest, 2016.

 

 1. Nem akarjuk, hogy mindenkinek jó legyen!

John Rawls: A méltányosságként felfogott igazságosság. In: Huoranszky (szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris, Budapest, 1998.

Andrew Dobson: Ecologism and Other Ideolgies. In: Dobson: Green Political Thought. Routledge, London 2008.

Lányi András: Az ökológia mint politikai filozófia. In: Lányi: Elképzelt közösségeim. Scolar, 2016.